πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Κοινωνική & Επαγγελματική Αγωγή

   Σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής  Αγωγής σύμφωνα και με το ανεπίσημο (μη δημοσιευμένο σε ΦΕΚ) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα ΕΕΕΕΚ του 2004 που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Ι., είναι η κατανόηση από την πλευρά των μαθητών του ρόλου τους ως πολίτες, η κατανόηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους γενικά αλλά και στα πλαίσια των μικροομάδων στις οποίες ανήκουν(σχολείο, οικογένεια κ.α).
Επίσης στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων συμπεριφοράς για την ευκολότερη ένταξή τους στις κοινωνικές διαδικασίες.
Η ενίσχυση επίσης της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών και του ρόλου τους στις διάφορες ομάδες στις οποίες ανήκουν είναι στους στόχους του μαθήματος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής  Αγωγής.
Η γνωριμία των μικροομάδων και μακροομάδων και ο ρόλος που επιτελούν στην κοινωνική ζωή και η θέση των μαθητών σε αυτές αποτελεί ενότητα του μαθήματος.
Όλες οι ενότητες του μαθήματος προσαρμόζονται κατάλληλα ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών του σχολείου, ώστε να καταστούν ευκολότερα κατανοητές.