πάροδος οδού Σκρα, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5623560

Κοινωνικός Λειτουργός

Κοινωνική Υπηρεσία

Ο Κοινωνικός Λειτουργός έχει αρμοδιότητα για θέματα εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας και προσφοράς υποστηρικτικών υπηρεσιών στο σχολικό περιβάλλον. Προάγει την ψυχοκοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών με βάση της αρχές των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός εστιάζει:

 • Σε οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και οικογενειακούς παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο, επηρεάζοντας την ομαλή σχολική φοίτηση
 • Σε παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής που οδηγούν σε περιθωριοποίηση και αποκλεισμό
 • Παρεμβαίνει σε καταστάσεις κρίσης και ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε διάφορα κοινωνικά θέματα
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης, αναζητεί εναλλακτικές ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο και συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον περιορισμό της σχολικής διαρροής
 • Διασυνδέει και διευκολύνει την επικοινωνία της οικογένειας με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης.

 

Ο ρόλος του είναι ενημερωτικός, συμβουλευτικός, υποστηρικτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειές τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

 1. Αποτελεί τον σύνδεσμο και τον διαμεσολαβητή του σχολείου, της οικογένειας και των άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών
 2. Συντάσσει το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή σε συνεργασία με τους γονείς και εισηγείται τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την καλύτερη προσαρμογή του μαθητή στο σχολικό πλαίσιο
 3. Στηρίζει συστηματικά και προγραμματισμένα τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προσωπικά ή άλλου είδους προβλήματα
 4. Προετοιμάζει τους μαθητές που πρόκειται να αποφοιτήσουν και οργανώνει την μετάβαση στο νέο σχολικό πλαίσιο
 5. Διοργανώνει συγκεντρώσεις γονέων
 6. Έχει τη δυνατότητα να κάνει προγραμματισμένες επισκέψεις στις οικογένειες των μαθητών
 7. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις οικογενειακής παραμέλησης, συνεργάζεται με αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες δήμων και δικαστικές αρχές
 8. Προάγει στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης σε συνεργασία με την Ψυχολόγο μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική διαδικασία (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές).